Желязкова|адвокатска кантора

Fotolia 20752462 SАДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Основна дейност на кантората са консултации и дела, свързани с митническото законодателство /Закон за митниците, Правилник за приложение на закона за митниците/, което е в резултат на нашия дългогодишен опит в тази област на правото. Правните услуги, които предоставяме обхващат всички фази на административния процес – от издаването на решението на митническите органи или съставянето на акт за установяване на административно нарушение до окончателното приключване на съдебното производство, както и изпълнение срещу административния орган.
Друга основна дейност на кантората са дела в областта на акцизното законодателство /Закон за акцизите и данъчните складове, Правилник за приложение на закона за акцизите и данъчните складове/, което обхваща пълно и комплексно правно обслужване в тази сфера на правото – обжалване на решения, на наказателни постановления, възстановяване на акциз.
Адвокатската кантора се занимава и с дела, свързани с данъчното законодателство, като дейността обхваща подаване на възражения срещу ревизионни доклади, жалби срещу ревизионни актове, процесуално представителство пред съд, изпълнение срещу административния орган.
ТЪРГОВСКИ МАРКИ
Изключителната компетентност на кантората е в областта на Закона за марките и географските означения и по-точно в защитата на т. нар. „паралелна търговия” на оригинални стоки. Съдебната защита и практика на адвокатите от кантората са в основата на постановяването на Тълкувателно решение № 1 от 15.06.2009 г. на ВКС по т. д. № 1/2008 г., ОСТК и Тълкувателно решение № 1 от 26.04.2012 г. на ВКС по т. д. № 1/2012 г., ОСТК, с което са защитени трайно правата на паралелните вносители.
В тази връзка кантората участва във воденето на едно от най-големите дела в Европа за търсене на обезщетение за нанесени вреди на пралелен вносител /Simiramida-04” LTD., Bulgaria/ от „Diageo Brands B.V.”, Amsterdam, Netherlands, притежател на търговската марка „Johnnie Walker”.
ТЪРГОВСКО ПРАВО
Адвокатката кантора извършва всякакви правни услуги в сферата на търговското право като дейността обхваща от регистрация на търговски дружества, тяхното преобразуване и сделки с тях, така и водене на търговски дела, включително завеждане на дела и процесуално представителство в производства по несъстоятелност.